Love

solnedgang ved vadehavet 5Vedtægter for Hviding Sogns Jagtforening.

 

 • 1          Navn og hjemsted.
 • 1,1                Hviding Sogns Jagtforening.
 • 1,2                Foreningens hjemsted er Hviding Sogn.

 

 • 2          Foreningens formål og opgaver.
 • 2,1                Foreningens formål er at leje og samle jagten i Hviding sogn, samt at sørge for vildtpleje.

Jagten tegnes for 3 år ad gangen og prisen fastsættes hvert 3. år.

 

 • 3         Optagelse.

Der kan max være 35 aktive i foreningen, dog skal der heraf altid holdes 5 pladser fri til ungjægere ml 16-18 år

fra Egebæk-Hviding og evt. nye medlemmer der kommer med jord. (Se aktive punkt 2)

Nye aktive betaler ved indmeldelse et indskud, der fastsættes af generalforsamlingen.

 

Aktive i foreningen kan være:

 1. Fastboende i Egebæk – Hviding.
 2. Personer med bopæl uden for Egebæk – Hviding kan optages som aktive medlemmer, hvis

De har jagtretten på en hel landbrugsejendom eller har jagtretten på jord med jagtlig værdi for foreningen, og hvis de indmelder jorden i foreningen

 1. Fastboende i Egebæk – Hviding, der efter en aktiv periode på minimum 3 år er fraflyttet sognet.
 2. Personer der har været passivt medlem af foreningen i mindst 3 år, kan optages som aktivt medlem efter indstilling fra bestyrelsen.

Passive i foreningen kan være:

 1. Alle interesserede kan blive passive medlemmer af foreningen.
 2. Passive medlemmer inviteres til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.
 3. Passive medlemmer kan ikke indvælges i bestyrelsen.
 • 3,1                     Aktive medlemmer må ikke leje jagt i sognet uden om foreningen. Aktive kan dog inviteres på jagt i sognet ifølge med de jagtberettigede.
 • 3,2                      § 3,1 gælder ikke ved jagt på dige og forland samt ved krage og rævejagt.

 

 • 4            Ophør.
 • 4,1                      Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december.
 • 4,2                     Foreningen kan slette et medlem der er i restance med kontingent, efter bestyrelsens fastsatte regler.
 • 4,3                     Medlemsophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

 • 5            Kontingent og hæftelse.
 • 5,1                     Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen.
 • 5,2                     Gæstekort samt jagtkort fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen.
 • 5,3                     Unge under 18 år betaler halvt kontingent.
 • 5,4                     Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

 • 6            Ordinær generalforening.
 • 6,1                     Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 • 6,2                     Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i 1. kvartal. Jægermødet afholdes i august.
 • 6,3                     Indkaldelsen til generalforsamlingen og til jægermødet skal for at være rettidigt varslet, ske mindst 2 uger før mødedatoen.
 • 6,4                     Eventuelle forslag til lovændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst en uge før generalforsamlingen
 • 6,5                     Dagsordenen til generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og protokolfører.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisor suppleant.
 9. Eventuelt.

 

 • 7            Ekstraordinær generalforsamling.
 • 7,1                      Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når   denne finder det påkrævet.
 • 7,2                     Når 2/3 af alle aktive medlemmer skriftligt begærer dette, med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet.
 • 7,3                     Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling skal ske skriftlig med angivelse af dagsorden.

 

 • 8           Afstemning.
 • 8,1                     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er fremmødt.
 • 8,2                     Hvert medlem har en stemme.
 • 8,3                     Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten beslutter dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.
 • 8,4                     Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • 8,5                     Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal.

 

 • 9           Bestyrelsen.
 • 9,1                     Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges på generalforsamlingen sammen med 2 suppleanter.
 • 9,2                    Valgperioden er 2 år, og der er skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, genvalg kan finde sted.
 • 9,3                    Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg, der vælges formand, kasserer og sekretær.
 • 9,4                    Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer dette.
 • 9,5                    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
 • 10           Formue regnskab og revision.
 • 10,1                   Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
 • 10,2                   Regnskabsåret er kalenderåret.
 • 10,3                   To revisorer der er valgt af medlemmer på generalforsamlingen, jfr.§ 6,5, reviderer regnskabet og påtegner dette, valgperioden er for 1 år.
 • 10,4                   Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

 • 11          Tegningsret.
 • 11,1                    Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen, eller af formanden henholdsvis næstformanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem.
 • 11,2                   Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

 • 12          Opløsning.
 • 12,1                   Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer, på to på hinanden følgende generalforsamlinger der afholdes, med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage at opløse foreningen.
 • 12,2                   Foreningens eventuelle formue, skal efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af den på opløsningstidspunktet siddende bestyrelse i to år. Stiftes en ny forening i denne periode overgår formuen til den nye forening,  i modsat fald gives restformuen til et socialt formål , der kommer jægerne/vildtet i Egebæk – Hviding området til gode.

 

 • 13         Ikrafttræden.
 • 13,1                  Vedtaget på Generalforsamlingen d. 2.03.2011